:stadgar

Antagna vid föreningens årsmöte 1994 

Kompletterat i §4 vid extrastämma 2008 

Kompletterat i §4, §5, §6, §14, §15 vid extrastämma 2021

§1 Föreningen vars firma är ”Lerum nr 14 ekonomiska förening”, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom: 

– att sköta och underhålla samfällda ägor till fastigheter inom 

jordregisterfastigheten Lerum nr 14, 

– att vårda och underhålla föreningens gemensamma områden genom medlemmarnas försorg, varje medlem ombesörjer dock snöröjning och liknande för den del av gång och liknande som är utanför dennes tomt, samt den biluppställningsplats som medlemmen disponerar. 

– att i övrigt tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen i fråga om de av dem ägda fastigheterna. 

§2 Medlemmar i föreningen skall utgöras av ägarna till bostadsfastigheterna inom jordregisterfastigheten Lerum nr 14. 

§3 Medlem deltager med en andel per fastighet och insatsen härför lyder på 50 kronor. 

§4 Medlem har att på fastställda tider erlägga av föreningens styrelse föreskrivna årliga avgifter till bestridande av kostnaderna för föreningens verksamhet enligt § 1 samt för erforderlig fondbildning. Avgifterna å de olika medlemmarna skall avvägas så, att de med hänsyn till kostnaderna för reparationer och underhåll av vägar och övriga anläggningar under föreningens förvaltning jämte föreningens egna administrationskostnader kommer att motsvara respektive fastigheters andel av självkostnaderna, dock max 1/15 av ett prisbasbelopp. 

§5 Nyttjanderätt till biluppställningsplats är förverkad och föreningen berättigad att uppsäga medlem till avflyttning från biluppställningsplats: 

1 Om medlem dröjer med erläggande av årlig avgift eller särskilt tillskott till sådan utöver 14 dagar från det föreningen efter förfallodagen genom brev anmodat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet. 

2 Om parkeringsplats användas till annat än parkering av personbilar. 3 Om utan tillstånd av styrelsen medlem till annan än föreningsmedlem

stadigvarande upplåter biluppställningsplats. 

Innan uppsägning sker på grund av förhållande, som under 2 och 3 sagts, skall föreningen hava berett nyttjanderättsinnehavaren tillfälle att inom skälig tid vidtaga rättelse. 

§6 Samtliga kostnader avseende eluttag för motorvärmare betalas av föreningen och fördelas genom antingen: 

– inkluderande i års-/ medlemsavgiften lika på samtliga 

föreningsmedlemmar oberoende av om dessa disponerar och utnyttjar eluttagen. 

– abonnemang av fastighetsägaren eller liknande ekonomisk lösning beslutad av årsstämman 

Reparationskostnader för skador på anläggningen orsakade genom slarv och försumlighet hos den som innehar dispositionsrätten eller dennes hushållsmedlemmar erlägges av dispositionsrättsinnehavaren till den del dessa ej täckes av föreningens eventuella försäkringar. 

Eluttagen skall begagnas på sätt som årligen genom styrelsens försorg meddelas om säkerhetskrav, myndighets krav o dyl. 

§7 Överlåtelse av andel i föreningen får endast ske i samband med överlåtelse av den fastighet vartill andelen hör. Den som överlåter sin fastighet är skyldig att till överlåtelsen foga det villkor att förvärvaren av fastigheten skall vara skyldig ingå som medlem i föreningen. 

§8 Föreningens styrelse, som har sitt säte i Lerums kommun, skall bestå av fem ledamöter och två suppleanter och utses av ordinarie föreningsstämma. Ledamöter och suppleanter utses för en mandattid av ett år. Styrelsen fördelar själv de olika posterna inom styrelsens ledamöter. 

§9 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall årligen granskas av två revisorer utsedda på ordinarie föreningsstämma med mandattid omfattande påföljande räkenskapsår. För båda revisorerna utses på samma sätt och för samma tid en och samma suppleant.

§10 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden från l januari t.o.m.31 december. 

§11 Ordinarie föreningsstämma hålles årligen före mars månads utgång. Kallelse till stämma ävensom andra meddelanden till medlemmarna sker genom meddelande i brevlåda. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall vara medlemmen tillhanda minst 14 dagar före stämman och kallelse till extra stämma minst 8 dagar före sådan stämma. Kallelse utgår vid ordinarie stämma tidigast 4 veckor innan stämman och vid extra stämma tidigast 2 veckor innan stämman. 

Som obligatoriska ärenden på föreningsstämman är: 

1. Stämmans öppnande. 

2. Godkännande av dagordning. 

3. Val av årsmötesordförande. 

4. Val av årsmötessekreterare. 

5. Val av justeringsmän tillika rösträknare. 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst. 

7. Fastställande av röstlängd. 

8. Föredragning av revisorns berättelse. 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse . 

10.Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning. 

11. Beslut om resultatdisposition . 

12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

13.Arvode till styrelse och revisorer kommande verksamhetsår. 

14.Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

15.Val av revisorer och revisorssuppleant. 

16.Val av valberedning. 

17.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende (motioner till årsmötet). 

18.Stämman avslutas. 

§12 Uppkommen vinst på föreningens verksamhet skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond ägt rum, avsättas till en förnyelsefond avsedd for framtida mera omfattande reparationer, ombyggnader eller nyanskaffningar. 

§13 Därest föreningen upplöses skall dess tillgångar fördelas mellan dåvarande

medlemmar i förhållande till insatserna. 

§14 Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller föreningsmedlem skall hänskjutas till avgörande genom skiljeförfarande enligt därför tillämplig lagstiftning. 

§15 I allt varom ej här ovan stadgas gäller tillämplig lagstiftning gällande ekonomiska föreningar.