:trivselregler

Eftersom vi bor i ett tätbebyggt område är det viktigt att visa respekt och hänsyn till grannar och besökare. Nedan finner ni en sammanfattning av trivselreglerna som gäller för vårt område. De fullständiga trivselreglerna finns som pdf här.

Området

 • Belysningen på gångarna på Gustav Dahléns väg och Gunnar Wennerbergs väg sköts av föreningen men drift och underhåll av belysningsstolparna runt området är dock kommunens ansvar.
 • Kommunen ansvarar för vattenledningarna i området och det finns en förbindelsepunkt strax utanför fastighetsgränsen där ansvaret övergår till fastighetsägaren.

Fastigheter och trädgårdar

 • Färgsättning av husen skall ske i harmoni med omgivningen och med hänsyn tagen till grannarna och därför bör grälla färger undvikas.
 • Majoriteten av fastigheterna i området är anslutna till fjärrvärmenätet och de som inte är det har möjlighet att ansluta.
 • För allas trevnad, håll häckar och buskar i närheten av entré- och trädgårdsgångar välklippta. Håll buskar och träd beskurna så att det inte påverkar grannarnas miljö negativt.
 • Varje hushåll är ansvarig för ogräsrensning utanför i gången utanför trädgården.
 • Skotta och sanda väl utanför din tomt och i synnerhet vid entrégångar, för att undvika olycksfall och skyldighet att betala skadestånd om någon halkar och skadar sig. Sand och flis finns att hämta i föreningens lådor vid varje gathörn.
 • Vid behov av en begränsad mängd sand, exempelvis för att justera trädgårdsplattor, är det tillåtet att ta det från sandlådan.
 • Varje hushåll ansvarar för det plank i trädgården som är på vänster sida, sett från det egna huset. Alla större underhåll av plank sker i samråd med relevant granne.

Motorvärmare och parkeringsplatser

 • Det finns motorvärmare och parkeringsplatser till varje enskild fastighet. Dessa är föreningens egendom men får disponeras av medlemmarna.
 • Drift och underhåll av motorvärmare utgör en stor del av föreningens kostnader, därför ombeds du sköta dem korrekt. Klockan på motorvärmaren får enbart vridas medurs och är avsedd för kupé- och motorvärmare, max 1300 w/hushåll. Timern stannar och man får ej ut ström till motorvärmaren om säkringen eller jordfelsbrytaren löst ut. Se därför till att alla vippor på säkringar och jordfelsbrytare står i uppställt läge och aldrig stängs av under året. OBS! Vid perioder av höga elkostnader undanber vi användning av motorvärmare.
 • Parkeringsplatserna är avsedda för personbilar men husvagnar får ställas upp högst ett dygn. Övre delen av Odhners väg är så smal att parkering där bör undvikas för att passage, sophämtning, snöröjning osv skall kunna ske obehindrat.
 • Om någon medlem inte har användning för sin parkeringsplats är det tillåtet att låna eller hyra ut den till någon annan inom föreningen. Villkoren för det beslutar medlemmarna själva om.

Städdagar

 • I regel hålls två städdagar per år, en på våren och en på hösten. Då utförs ogräsrensning och underhåll i i den gemensamma anläggningen och det är ett trevligt tillfälle att lära känna grannar. För de som deltar med minst en person från hushållet på städdagen görs ett avdrag på 500 kr på årsavgiften.
 • Tidpunkt för årets städdagar kommuniceras i samband med årsstämman och kallelse skickas ut till samtliga brevlådor i god tid. Vanligtvis bjuder föreningen på fika och korvgrillningen under dagen. Vid behov av större insatser kan städdagen delas upp på två dagar, närvaro krävs endast på ett av dessa två dagar för att erhålla rabatten.

Husdjur

 • För allas trevnad och hygien ansvarar husdjursägare för noggrann uppsikt över husdjur. För mer information hänvisar vi till Lerums kommun.

Övrigt

 • Gångarna i området är ej till för motortrafik, men om nödvändigt (exempelvis för tillfällig parkering av släpkärra eller flyttbil) så visa hänsyn och iaktta försiktighet.
 • Det är ej tillåtet att skjuta raketer inom området, både av säkerhetsskäl samt för att undvika att störa grannar eller skrämma husdjur.
 • Föreningen har skottkärror som står till medlemmarnas förfogande och dessa förvaras i föreningens förråd. Kontakta styrelsen för nyckel.
 • Föreningen äger en släpkärra som medlemmar är välkomna att hyra till en mindre kostnad (100kr/dag).